Familie Nouwes?

Vandaag was ik wat aan het bladeren en vond ik ene Cornelis Nouwes. Waarom zou de beste Kees niet meer de tweede N in zijn naam gebruiken en zijn vader wel? Cornelis is geboren in 1850, zijn vader in 1816, beide ruim na de introductie van de burgerlijke stand waarin de namen redelijk stabiel en leesbaar zijn vastgelegd.

Cornelius Nouwens is geboren op 20 jun. 1816 in Dussen en overleden op 6 mrt. 1891 in Dussen. Hij huwde Joanna van Baardwijk. Joanna overleden op 14 mei 1873 in Dussen.

Kinderen van Cornelius Nouwens en Joanna van Baardwijk:

Kinderen van Cornelius Nouwens en Joanna van Baardwijk [Nouwens]

i.Petrus Nouwens is geboren op 30 mei 1843 in Dussen.
ii.Antonia Nouwes [tr. Verbunt] is geboren op 3 sep. 1845 in Dussen en overleden op 21 apr. 1903 in Dussen.
iii.Cornelia Nouwes is geboren op 12 mrt. 1849 in Dussen.
iv.Cornelia Nouwes is geboren op 12 mrt. 1849 in Dussen.
v.Cornelis Nouwes is geboren op 18 okt. 1850 in Dussen.

De enige mannelijke Nouwes van deze generatie trouwt op 2 mei 1878 in Dussen met Adriana van den Broek. Ze zijn niet zo fortuinlijk. Van hun zes kinderen wordt er één ouder dan een jaar.

Kinderen van Cornelis Nouwes en Adriana van den Broek [Nouwes]

i.Cornelis Jacobus Nouwes is geboren op 18 feb. 1879 in Dussen en overleden op 5 nov. 1880 in Dussen.
ii.Jacobus Cornelis Nouwes is geboren op 24 jul. 1881 in Dussen en overleden op 1 mrt. 1882 in Dussen.
iii.Cornelis Nouwes is geboren op 26 apr. 1884 in Dussen en overleden op 22 apr. 1885 in Dussen.
iv.Jacobus Cornelis Nouwes is geboren op 13 mrt. 1886 in Dussen.
v.Johanna Maria Nouwes is geboren op 28 aug. 1887 in Dussen.
vi.Maria Johanna Nouwes [tr. Brenters] is geboren op 28 jun. 1889 in Dussen.

Maria  huwt Adrianus Brenters op 15 nov. 1926 in Dussen. Ik kan nu geen kinderen vinden maar de kans dat ze Nouwes heten is niet groot. Maria overlijdt in 1962. 

En daarmee lijkt de variant Nouwes, even afgezien van eerdere schrijffouten, uit te doven.

Onderdeel van mijn familie-clan? Ja, via Pieter Nouwens (1704) uit Udenhout, Quirinus Petruszn en Peeter Peters Nauwen, broer van onze voorvader Joost en zoon van Petrus Petrus Jan Nauwen alias Piggen en Anna Johannes Priem.

drie broers, één tijdschrift

Spannen drie broers hier samen, of is dit een kwestie van sponsoring van het clubblad van het jongste broertje?

Op pagina 4 van De Hanzebode; off. orgaan van De Hanze, R.K. Vereeniging van Neringdoenden, jrg 3, 1905, no 60, 02-06-1905 staan twee advertenties:

Vleeschouwerij van C.Nouwens en Magazijn “de Ster” van D.C. Nouwens in het tijdschrift onder hoofdredactie van hun jongste broer J. Nouwens

een vleesexport contract uit 1902

In het Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond, 1902, no 191, 06-09-1902 vinden we een stukje tekst over een contract tussen de boerenbond en Cornelis Nouwens, vleeschhouwer uit Standdaarbuiten.

Verder deeld zijn Eerw [red: G.v.d. Elsen, collega van Johannes Nouwens, broer van de vleeschhouwer…] mede dat hij als rector gymnasium te Heeswijk zijn ontslag heeft aangevraagd en verkregen, zoodat hij zich in ’t vervolg alleen aan de belangen van den Boerenbond kan wijden; vervolgens dat de Boerenbond in de een persoon heeft gevonden die de vette kalveren voorde boeren naar Bierman zal opzenden
een contract, dat hier wordt afgedrukt.

De Ondergeteekende C. Nouwens van beroep vleeschhouwer te Standdaardbuiten en de Firma Biermanen Co. veehandelaar te Rotterdam verklaren bij dezen, een overeenkomst aan te gaan ; Als volgt.

Art I. Eerste ondergeteekende C, Nouwens neemt de verplichting op zich al de kalveren welke hem in het westelijk gedeelte van Noordbrabant, door de leden van den Christelijken Boerenbond geleverd zullen worden, door de firma Bierman en Co. te Rotterdam te laten verkoopen ; Hiervoor ontvangt hij eene vergoeding van f3,00 per stuk waarvan aan de Firma Bierinan en Co. door eerste ondergeteekende f 1.75 wordt afgedragen. Tevens neemt hij de verplichting op zich de kalveren franco station of wal te Rotterdam leveren.
Art, II. De tweede ondergeteekende Bierman en Co. verplicht zich al de kalveren afkomstig van de leden van de Christelijke Boerenbond van westelijk Noordbrabant hem door tusschenkomst van den heer C. Nouwens toegezonden, te ontvangen en aan de hoogst mogelijke waarde te verkoopen, en hen prijs daarvan middelijk of onmiddelijk, uit te betalen aan den eersten ondergeteekende. Verder verbind zich tweede ondergeteekende geen kalveren uit westelijk Noordbrabant te accepteren, dan uitsluitend door tussenkomst van eerste ondergeteekende.
De duur dezer overeenkomst zal loopen over een jaar ingaande op 15 Sept. 1902.
Aldus opgemaakt en onderteekent 30 Aug. 1902.

Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond. Geraadpleegd op Delpher op 18-08-2020, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMAVB01:002761041:00001

Katholieke illustratie

Vandaag in het nieuws dat Delpher, het kranten archief van de KB een grote verzameling tijdschriften heeft toegevoegd. Zo ook een aantal jaargangen van de Katholieke illustratie. Dit heeft mijn interesse omdat AC Verhees heel wat illustraties, eerst houtgravures, later foto’s, voor de KI maakte. Maar ook omdat Dr. Johannes Nouwens veel genoemd wordt. Zouden er van hem ook foto’s zijn? Uiteraard.

De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jrg 42, 1907-1908, no 2175, 08-08-1908

De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jrg 42, 1907-1908, no 2181, 19-09-1908

De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jrg 43, 1908-1909, no 34, 05-06-1909

De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jrg 43, 1908-1909, no 40, 17-07-1909

De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jrg 51, 1916-1917, no 34, 26-05-1917

D.C. Nouwens (Dingeman) is de broer van Johannes.