Credietvereeniging “De Hanzebank” te ‘s-Hertogenbosch

Subsidie vanuit het ministerie

In december 1906 krijgt de bank, nog immer in oprichting een subsidie. Uit het artikel blijkt een fikse discussie zowel over de wenselijkheid deze vorm van bankieren voor middenstanders en deze vorm van staatshulp.
Omgerekend naar koopkracht is een bedrag van f 4.000 in 1908 nu ongeveer € 46.000.

“Bovendien achtte men het gevaarlijk hier en daar financieele instellingen met Rijkshulp in het leven te roepen, waardoor deze een crediet van betrouwbaarheid zouden verkrijgen, dat later misplaatst kon blijken. “

Algemeen Handelsblad 19-12-1906

Later op 20-03-1908 schrijft de Tilburgse Courant 

Door de Regeering is voor de oprichting der Hanzebank een subsidie toegekend van f 4000. Daarvoor moeten echter de statuten der Diocesane Hanze eenigszins gewijzigd worden. Daar nu de Statutenwijziging krachtens de thans geldende statuten, (art. 35) alleen kan verkregen worden op voorstel van een derde der afdeelingen of van het centraal bestuur zal 7 April a.s. een buitengewone centrale vergadering gehouden worden in het Hotel van den heer P. Mulders te ‘s-Bosch, waar de Statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld. Op dezelfde vergadering zal nog besproken worden de vakopleiding van den middenstand, met het oog op het Middenstandscongres te Dordrecht. De gewone jaarlijksche centrale vergadering van de Hanze in het Bisdom ‘s-Bosch zal gehouden worden op Dinsdag 26 Mei.

De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 11-04-1908
Nieuwe Tilburgsche Courant 11-04-1908

In oktober 1908 krijgt het bestuur van de Hanze bericht van het ministerie dat de toegekende subsidie zal worden uitgekeerd.

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 13-10-1908

Reiskosten

De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 27-05-1908

Details… de melodie is statig gehouden in la-mol

Woorden van dank werden gebracht aan dr. Nouwens en mr. Geenen, onderscheidenlijk geestelijk en rechtskundig adviseur, voor het vele door hen voor de vereeniging gedaan, terwijl ook hulde werd gebracht aan Mgr. v. d. Ven, die de middenstandsbeweging zoo goed is gezind. Verder dankte de voorzitter de afdeelingsbesturen, de verschillende adviseurs en de vertegenwoordigers der Pers.
Vervolgens werd na opening met den christeIijken groet voor de eerste maal het nieuwebondslied gezongen, woorden van dr. Nouwens, muziek van Mr. Veghel. De piano werd bespeeld door den eerw. pater v. d. Biesen. De melodie is statig gehouden in la-mol.
Er waren 15 afdeelingen aanwezig. De notulen der vorige centrale vergadering werden gelezen en goedgekeurd.

diocesaan incasso- en informatiebureau

Nieuwe Tilburgsche Courant 29-05-1908

In de Woensdagnamiddag voortgezette vergadering van de Bossche diocesane Hanze werd op de eerste plaats door den heer Verberk een voorstel ingeleid tot oprichting van een diocesaan incasso- en informatiebureau. Spr. zette uiteen wat de beteekenis is van zulk een bureau. De afdeeling Den Bosch heeft reeds een bureau, gesticht, doch de toetreding tot lidmaatschap van de andere afdeelingen laat tot hiertoe nog veel te wenschen over. Met sprekende cijfers bewees hij de practische werking van het bureau en betreurde, dat het zich nog niet verder had uitgebreid. Hij achtte den tjjd gekomen om over te gaan tot oplichten van een diocesaan, bureau, en zette de statuten er van uiteen. Het doel is zich te vrijwaren tegen schade in den handel en het innen van achterstallige schulden. De verschillende middelen om dit doel te bereiken werden door spr, uitvoerig aangegeven. Dit diocesaan bureau zal zooveel mogelijk worden ondergebracht bij de Hanzebank en er zal geen contributie worden gevorderd van de leden.
Dr. Nouwens betoogde hoe weinig succes bij had gehad bij de aanbeveling van het incasso en informatiebureau, en dit lag uitsluitend aan de omstandigheid, dat er een contributie moet worden betaald van f 3.50. Daarom begroette hij met vreugde het nieuwe voorstel van den inleider, dat succes tot gevolg zal hebben. Spr. wees er op met hoeveel vrucht het Bossche, Haarlemsche en Amsterdamsche bureau werkte, daar van de vorderingen circa 60 proc. gemiddeld was ingevorderd, terwijl ruim f 2000 aan verloren postjes terecht kwam. Uitvoerig bepleitte hij de wenschelijkheid om de zaak tot stand te brengen. Mr. dr. Geelen, rechtskundig adviseur, meende dat het zoo dadelijk een gewaagde onderneming was en achtte nadere overweging nog gewenscht. Naar aanleiding van een en ander ontspon zich een uitvoerig debat. Dr. Nouwens deed ten slotte het voorstel, dat het dag. bestuur der Hanze door de vergadering worde gemachtigd om het dioc. bureau op te richten volgens de, voorwaarden, die dat bestuur het meest wenschelijk acht. Dit voorstel werd in diens geest gewijzigd aangenomen, dat de vergadering besluit tot de oprichting van het bureau en de wijze van inrichting aan het dag. bestuur overlaat.

5de middenstandscongres te Dordrecht

De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad schrijft net als zo veel andere kranten die week over het middenstandscongres van 29-07-1908