Credietvereeniging “De Hanzebank” te ‘s-Hertogenbosch

De oprichting, eindelijk!

Nieuwe Tilburgsche Courant 16-10-1908

De Hanze.
Eergisteravond rond om 8.uur werd op de bovenzaal van het Hotel Noord-Brabant te ’s Bosch een algemeene vergadering gebouden van de afdeeling Den Bosch van De Hanze. De vergadering was aangekondigd als een zeer belangrijke. Een 80 tal laden waren aanwezig. De ondervoorzitter, de heer Feldbrugge, opent met een woord van welkom de vergadering, waarna de heer v. Liempt de notulen der vorige vergadering voorleest, die onveranderd worden goedgekeurd. Een zestal nienwe leden werden aangenomen E.l. de heeren P.A. Veld, H.W.v.d. Loo, A. Buytemaa, W.P.L. Kitsdaar, O.A. Henskens en J. Heerkens, allen te ’s Bosch. Met een woord van welkom werden de nieuwe leden door den voorztter begroet. Daarna werd het woord gegeven aan den secretaris van het comité tot oprichting van een credietvereniging «De Hanzebank», den heer Verberk. Spreker begon met te wijzen op al hetgeen reeds in het jongste verleden gedaan is voor den Middenstand, waar voor dank is verschuldigd op de eerste plaats aan God; Maar de tweede die ’t dank gebracht aan den grooten man op ’t gebied van den Middenstand Dr. Kouwens (applaus). Verder betoogt spr, dat ieder van af den armsten drommel tot den rijkster bankier den tijd kent, waarop hij zijn geld binnenkrijgt, maar de middenstand weet nooit, wanneer zijn klanten hem betalen. De middenstand moet een crediet geven, dat is andere geledingen der Maatschappij niet bekend is.
Spr. wijst op hetgeen ’n de laatste vijf jaren op gebied van crediet wezen is geschied, waarvan vooral het gevolg is, dat de plaatselijke vereenigingen zich de credietkwestie hebben aangetrokken. Op heden staat de credietzaak, dat de middenstand zich crediet kan verschaffen bij geldschieters of bij de groote bankiers. Hierna volgde een opsomming van de banken, die in het jongste verleden, sprongen, en dat waren niet weinige. In den breede zette spr. uiteen de praktijken en trucs, die tegenover den middenstander worden gebruikt, waardoor den eerlijken winkelier de grootste mogelijkheden worden berokkend. En hierin dient verbetering te worden gebracht.
In de aderen van den middenstand moet nieuw bloed gestort door hem te bezorgen goed crediet. er den groothandel moet de middenstand als vrij en onafhankelijk verschijnen, en daartoe zal de weg zijn de oprichting der credietvereeniging; De Hanzebank, waarvoor de regeering een subsidie heeft verleend van f 4000. Spr. bracht hulde aan alles, die tot de totstandkoming van deze zaak hebben meegewerkt. Vooral mr. dr. Geelen word door hem gehuldigd en aan diens nagedachtenis wijdde bij warme woorden van hulde en dank.
Spr. zette uiteen de inrichting der credietbank en de condities, waarop men daarvan lid kan worden.
Hij spoorde de aanwezigen aan tot het nemen van aandeelen in de Hanzsbank. De Hanzebank is er, maar van het nemen van aandeelen zal de bloei er van afhangen. Daarom deed hij hiertoe nogmaals een dringende oproep.
Hij wees op de plaatselijke afdeeling Den Bosch, door wier werking 54 1/2 procent terecht kwam van posten, die verloren gewaand werden. Met hoeveel meer moed zullen wij dus de werking van de groote diocesane credietbank van de Hanze tegemoet gaan.
De adviseur, kapelaan Beynen, dankte voor de heldere uiteenzetting van den heer Verberk, en spoorde krachtig aan tot de oprichting van de Hanzebank. Spr. nam het eerste aandeel er in en hoopte dat zijn voorbeeld ruime navolging mocht vinden. Ten slotte sprak de heer Verberk de hoop nog uit dat wanneer hij morgen of overmorgen hij de leden zou aankloppen tot het nemen van aandeelen, hij op ruime schaal steun en medewerking zon mogen vinden.

Na nog enkele besprekingen werd de vergadering gesloten.

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 16-10-1908

Zie ook

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010167892:mpeg21:a0017

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSADB01:000010117:mpeg21:a0003

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010167925:mpeg21:a0011

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSADB01:000009093:mpeg21:a0080

Na een rondgang bij de onderverenigingen wordt aangekondigd dat dit jaar in 1909 de bank dan eindelijk in werking zal treden!

Reeds zijn door het Diocesaan Bestuur van de Hanze de heeren: Wilbers te Helmond, Directeur der Helmondsche Bank, Weyers, Steenfabrikant te Tilburg en Joh. Schoenmakers, lid van het hoofdbestuur der Hanze te Geertruidenberg, tot leden van den Raad van Toezicht der Hanzebank gekozen. De benoeming van nog twee andere leden volgt later. Het huishoudelijk Reglement van de Hanzebank berust thans in handen van een accountant ten onderzoek.

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 06-05-1909

De Hanzebank in Den Bosch. — In de gister-namiddag te Boxtel gebonden algemeene vergadering van de aandeelhouders der credietvereeniging „De Hanze bank” is na breedvoerige discussies besloten de Bank te ‘s-Hertogenbosch te vestigen. Het salaris van den hoofdkassier word nog niet vastgesteld, doch als maximum werd f 1500 bepaald. Tot leden van het bestuur werden benoemd de heeren Volker, burgemeester te Vechel, P. Eras-Blomjous te Tilburg, L.v.d. Steen te ‘s-Bosch, Th. Spierings te ‘s-Bosch en Van Heijst, burgemeester te Baardwijk.
De vergadering was druk bezocht en met de leden waren tegenwoordig het bestuur, de raad van toezicht en de heeren Dr. Nouwens en Mr. Swane. Het besluit tot vestiging der bank te ‘s-Bosch werd genomen met 251 van de 373 stemmen.
Aan de voorloopige commissie, de heeren Verberk, Van Hout, Dr. Nouwensen wijlen mr. dr. Geelen werd hulde gebracht voor hun goede bemoeingen bij de voorberelding. De vergaderlng werd gesloten met het „Wien Neerlandsch Bloed”, dat staands werd gezongen tot teeken van Treugde over de geboorte van Prinses Juliana.

De Zuid-Willemsvaart 08-05-1909
Nieuwe Tilburgsche Courant 28-06-1909
Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 02-08-1909
Nieuwe Tilburgsche Courant 09-08-1909
De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 17-08-1909
Algemeen Handelsblad 17-08-1909

Opening der Hanzebank te ’s Bosch. Maandagnamiddag om 3 uur werd in de Hinthamerstraat te ‘s-Bosch op plechtige wijze de Hanzebank geopend. Aanwezig waren : het bestuur der Hanzebank met den kassier, de Raad van Toezicht, het bestuur van de afdeeling ‘s-Bosch van de Hanze, de heer Marinus van Hout, algemeen voorzitter van de Hanze te Helmond, de Ed.Achtb. heer Völker, burgemeester van Veghel, voorzitter van de Hanzebank, de heer Meuwsen, voorzitter van den Middenstandsbond, Dr. Nouwens, algemeen adviseur van de Hanze, kapelaan Beynen uit ‘s-Bosch, prof. v. d. Biesen uit de abdij van Beme te Heeswijk, mr. Swane, rechtskundig adviseur, mr. Sopers, president van den Raad van Toezicht en vele anderen. Om 3 uur opende de heer M. v. Hout de bijeenkomst en bood aan dr. Nouwens de gelegenheid, om de localen in te zegenen. Dr. Nouwens, geassisteerd door kapelaan Beynen, verrichtte daarop de gebruikelijke plechtigheden der inzegening, waarna de heer M. v. Hout een korte maar veelzeggende openingsrede hield. Hierop werd het woord gevoerd door den heer Völker, en ten slotte door den heer Meuwsen, voorzitter van den Middenstandbond, die o.a. dank bracht aan den heer M. v. Hout voor het vele, dat hij in ’t belang van den Middenstand heeft gedaan. Moge de Hanzebank strekken tot heil van den geheelen Middenstand.

In november 1909 is sprake van het oprichten van een bijbank in Tilburg, Boxtel en Eindhoven.
In september is de oprichting van de Hanzebank te Utrecht.

Een tweede serie aandelen wordt uitgegeven. De gemeente Tilburg neemt een aandeel.

In Januari 1910 wordt de publicatie “Hanzebode” vervangen door de “R.K. Middenstander”.

In april 1910 wordt melding gemaakt van ziekte van Dr. Nouwens, de diverse vergaderingen wensen hem beterschap. In juni 1910 wordt hij terug welkom geheten na een bezoek aan Rome. Hij is geheel hersteld.

De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 25-06-1910